ഖത്തർ സ്വദേശികള്‍ക്ക് അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ പാര്‍പ്പിട മേഖലകള്‍ | Qatar Residence

ഖത്തർ സ്വദേശികള്‍ക്ക് അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ പാര്‍പ്പിട മേഖലകള്‍ | Qatar Residence

Comments

  1. Habeeb KP

    വേകം വേഗം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങൂ. ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾക്ക് വേഗത ഒന്നുകൂടി കൂടട്ടെ😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *